สุดขอบจักรวาล

จุฑารัตน์ : เขียน

สำนักพิมพ์ดอกหญ้า : จัดพิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2542

บนเวิ้งฟ้าอันกว้างใหญ่ ยังไม่มีผู้ใดยึนยันได้ว่า มีสิ่งมีชีวิตอื่นใด นอกจากที่ปรากฎบนโลกอีกหรือไม่ และยังไม่มีผู้ใดบอกขอบเขตที่แน่นอนของห้วงจักรวาลได้ แต่อย่างไรก็ดี หากมนุษย์ยังคงมีฝัน มีจินตนาการอันบรรเจิด ข้อพิสูจน์ใดก็ไม่มีผลต่อการเดินทางของกระแสความคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *