วิจารณ์วรรณกรรมเรื่องสั้น หญิงคนชั่ว ความชั่วที่เลี้ยงความดี

ความชั่ว ถ้ายังไม่มีผู้รู้เห็นก็ยังคงเป็นความดี  แต่ในโลกนี้จะมีสักกี่คนเล่าที่เชื่อ ความดีนั้น ย่อมมีอยู่แม้ในหมู่ของหญิงที่ได้ชื่อว่า โสเภณี” ปัจจุบันโสเภณีเป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยคนทั่วไปไม่อาจยอมรับได้ เกิดทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับบุคคลที่ประกอบอาชีพโสเภณียังคงฝังลึกในใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการกดขี่ ทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เพศหญิง ถูกสังคมประณามว่าเป็นผู้กระทำผิดอยู่ตลอดเวลา แต่หารู้ไม่ว่าภูมิหลังของการมาเป็นหญิงค้าประเวณีของเขาเหล่านั้นมาจากสาเหตุใด ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภาพโสเภณีให้มีที่ยืนในสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่อยๆถูกผลักดันขึ้น โดยได้เข้ามามีบทบาทในวงการนักเขียนวรรณกรรมและปรากฏอยู่ทุกหนแห่งในสังคม จากภาพของหญิงคนชั่วที่ถูกประณาม และถูกสังคมรังเกียจ อาจเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามแฝงไว้ภายใน เป็นการบ่งบอกถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปของผู้เขียน ทำให้ผู้อ่านมองหญิงคนชั่วเหล่านี้อย่างเข้าใจมากขึ้น หากกล่าวถึงวรรณกรรมที่อ่านแล้วทำให้ผู้อ่านมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต่อหญิงค้าประเวณีหรือที่เรียกกันติดปากว่า โสเภณี...


No More Posts